ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566

https://sites.google.com/pracharath.ac.th/huaima/index1

อ่านเพิ่มเติม ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566

มอบสื่อประชาสัมพัธ์การขับเคลื่อนขยายผลดำเนินกิจกรรมอันเนื่องมาจากปณิธานและพระบรมราโชบาย

อ่านเพิ่มเติม มอบสื่อประชาสัมพัธ์การขับเคลื่อนขยายผลดำเนินกิจกรรมอันเนื่องมาจากปณิธานและพระบรมราโชบาย

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาว ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาว ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)ได้รับเกียรติบัตรการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจากสพฐ.

อ่านเพิ่มเติม โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)ได้รับเกียรติบัตรการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจากสพฐ.